Преглед изворни кода

[FIX] tmux style config option deprecation with v2.9

master
Jannik Beyerstedt пре 8 месеци
родитељ
комит
3cccdf5c79
1 измењених фајлова са 3 додато и 6 уклоњено
  1. +3
    -6
      _tmux.conf

+ 3
- 6
_tmux.conf Прегледај датотеку

@@ -27,15 +27,12 @@ setw -g pane-base-index 1
# status bar
#set -g status-right '#[fg=white]#(hostname)@#(host `hostname` | cut -d " " -f 4)'
set-window-option -g status-left " #S "
set-window-option -g status-left-fg black
set-window-option -g status-left-bg white
set-window-option -g status-left-style fg=black,bg=white

set-window-option -g status-right " %H:%M %Y-%m-%d | #(hostname) "
set-window-option -g status-right-fg black
set-window-option -g status-right-bg white
set-window-option -g status-right-style fg=black,bg=white

set-window-option -g window-status-format " #I: #W "

set-window-option -g window-status-current-format " #I: #W "
set-window-option -g window-status-current-fg green
set-window-option -g window-status-current-bg black
set-window-option -g window-status-current-style fg=green,bg=black

Loading…
Откажи
Сачувај